Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
 Despre bibliotecă
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 9 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Despre Biblioteca

Despre bibliotecă

Acces   Program   Istoric   Misiunea   Servicii   Structura   Personal
Activităţi   Colecţii   Pofesionale

Acces

De serviciile bibliotecii pot beneficia următoarele categorii de cititori:
  – studenţi licenţă şi masterat;
  – cadre didactice şi cercetători;
  – alte categorii de personal din universitate;
  – utilizatori externi externi (conform Regulamentului pentru utilizatorii BTŞ UTM).

În Biblioteca UTM accesul se face numai pe baza carnetului de cititor sau a legitimaţiei de colaborator UTM.

Program

    luni–vineri 8 – 17;
    sâmbătă 9 – 16;
    duminică – fără program;

În timpul sesiunii – program special la săli de lectură.

Istoric

Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a UTM a fost constituită în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic şi este parte integră a infrastructurii UTM.

Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică (BTŞ) funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare emisă de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii, având la baza activităţii sale Codul Educaţiei al Republicii Moldova (2014), Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci, Carta UTM, hotărârile Senatului; respectă ordinele şi dispoziţiile Rectorului UTM, actele reglementatoare proprii.

Dezvoltarea Bibliotecii la etapa actuală este centrată pe implementarea principiilor de calitate în vederea alinierii la managementul cunoaşterii, îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor oferite utilizatorilor, aplicării tehnologiilor informaţionale moderne.

Misiunea

Misiunea Bibliotecii este de a participa la procesul educaţional ţi de cercetare, informare ţi culturalizare prin asigurarea suportului informaţional necesar, serviciile ţi programele oferite întru satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor: studenţi, cadre didactice, cercetători şi alte categorii.
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii este axată pe implementarea principiilor calităţii, participarea la managementul cunoaşterii, asigurarea accesului deschis la informaţia ştiinţifică, modernizarea tehnologiilor.

Biblioteca exercită următoarele funcţii:
  ⟾   Constituie, păstrează şi dezvoltă colecţii de documente (inclusiv electronice) necesare proceselor de studiu, cercetare şi educaţie;
  ⟾   Efectuează prelucrarea analitico–sintetică şi tehnică a documentelor şi reflectarea lor în aparatul informativ–bibliografic al bibliotecii;
  ⟾   Organizează servirea informaţional–bibliografică a utilizatorilor;
  ⟾   Oferă acces la Baze de date abonate, resurse electronice licenţiate şi în acces deschis;
  ⟾   Contribuie la formarea culturii informaţiei a utilizatorilor;
  ⟾   Asigură comunicarea colecţiilor;
  ⟾   Desfăşoară manifestări cultural–educative pentru utilizatori;
  ⟾   Exercită atribuţii proprii domeniului de specialitate: studii şi cercetări, perfecţionarea tehnologiilor muncii, implementarea inovaţiilor, formarea profesională continuă a specialiştilor bibliotecii etc.

BTŞ oferă utilizatorilor următoarele servicii:

  ↪   acces în sediul bibliotecii şi la distanţă la instrumentele de informare şi serviciile Bibliotecii;
  ↪   împrumutul de documente tipărite la domiciliu;
  ↪   consultarea cărţilor şi ediţiilor periodice în sălile de lectură;
  ↪   consultarea documentelor normative: standarde, cataloage industriale etc.;
  ↪   consultarea catalogului electronic al bibliotecii http://library.utm.md;
  ↪   consultarea cataloagelor tradiţionale (alfabetic, sistematic);
  ↪   acces în sediul bibliotecii şi la distanţă la colecţiile electronice ale Bibliotecii;
  ↪   acces INTERNET în toate sălile de lectură ale bibliotecii;
  ↪   oferirea accesului şi consultarea bazelor de date abonate şi procurate pe licenţă; bazelor de date disponibile în acces deschis;
  ↪   instruirea utilizatorilor în Cultura Informaţiei, inclusiv cu mijloace electronice;
  ↪   asistenţă informaţional–bibliografică (referinţe bibliografice, întocmirea bibliografiilor, întocmirea listelor bibliografice la cerere);
  ↪   consultarea Repozitoriului Instituţional http://repository.utm.md;
  ↪   difuzarea selectivă a informaţiei;
  ↪   furnizarea electronică a documentelor;
  ↪   oferirea informaţiilor despre resurse informaţionale, serviciile şi facilităţile bibliotecii tuturor utilizatorilor prin intermediul site–ului şi e–mailului corporativ;
  ↪   organizarea de expoziţii ale achiziţiilor noi, inclusiv online, expoziţii tematice, Zile de Informare;
  ↪   atribuirea indicelui CZU articolelor publicate în revistele universitare şi tezelor ştiinţifice;
  ↪   împrumutul interbibliotecar (intern şi extern);
  ↪   activităţi culturale: lansări de carte, lecţii, conferinţe, dispute etc.

Cursul urmat de bibliotecă are ca expresie: corelarea dezvoltării resurselor informaţionale ale bibliotecii cu curricula universitară; ghidarea procesului de informare şi lectură a utilizatorilor; diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bibliotecă; educaţia pentru viaţă şi profesie; perfecţionarea tehnologiilor muncii de bibliotecă, dezvoltarea profesională a personalului bibliotecar.

Structura

Biblioteca are o structură complexă: 3 servicii centrale şi 7 biblioteci filiale la facultăţi:
Servicii centrale:
  ⇶   Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare
  ⇶   Bibliografie. Documentare ştiinţifică
  ⇶   Resurse electronice

Filialele Bibliotecii la facultăţi:
  ⇒   Filala bibliotecii FTA
  ⇒   Filala bibliotecii FCIM şi FET
  ⇒   Filala bibliotecii FIMIT
  ⇒   Filala bibliotecii FEIE
  ⇒   Filala bibliotecii FUA
  ⇒   Filala bibliotecii FCGC şi FIEB;
  ⇒   Filala bibliotecii la FTP.

Personal

Personalul bibliotecii constituie 27 angajaţi, inclusiv 25 de bibliotecari cu categorii de calificare superior, unu şi doi. Conducerea Bibliotecii optează pentru dezvoltarea profesională a salariaţiilor, valorificarea deplină a potenţialului lor de muncă privind sporirea rolului bibliotecii universitare în procesul educaţional actual şi în perspectivă.

Activităţi informativ–educative

Biblioteca organizează diverse activităţi ştiinţifice, cultural–educative pentru comunitatea universitară:
  ⤞   Săptămâni de Informare;
  ⤞   Zile ale Departamentelor cu biblioteca;
  ⤞   expoziţii informative şi tematice (de promovare a patrimoniului instituţional, de promovare a profesiei, de omagiere peste 200 anual);
  ⤞   campanii şi programe dedicate: «Biblioteca în ajutor licenţiatului», «Orizontul profesiei inginereşti», «Cultura Informaţiei pentru toţi» etc.

Activitatea ştiinţifică a Bibliotecii vizează efectuarea cercetărilor bibliografice în vederea elaborării bibliografiilor, realizării studiilor colective şi individuale ale bibliotecarilor, rezultatele cărora sunt benefice în dezvoltarea profesională, creşterea calităţii muncii şi îmbunătăţirea serviciilor oferite.

Colecţii

Colecţiile Bibliotecii includ 852000 de documente din toate domeniile ştiinţei şi tehnicii. Anual sunt achiziţionate cca 6–7 mii exemplare (700 titluri) de publicaţii,inclusiv de la editura "Tehnica UTM".

Prin intermediul site–ului www.library.utm.md  Biblioteca oferă utilizatorilor produsele electronice proprii:
  ⇲  Catalogul Electronic – 39000 de înregistrări / 198000 u.m.;
  ⇲  Biblioteca electronică, ce include colecţiile:
     ↷   Materiale editate la U.T.M. – 1190 de cursuri şi materiale didactice fulltext;
     ↷   Literatură electronică – 387 de cărţi digitizate;
     ↷   Repozitoriul Instituţional IRTUM 17650 înregistrări
  ⇲  e–Bibliografii.

Site–ul permite asistenţa informaţional–bibliografică la distanţă în baza serviciului de referinţe online Întreabă bibliotecarul, implicarea utilizatorilor BTŞ în completarea colecţiilor prin intermediul rubricii Propuneri pentru achiziţii, expunerea sugestiilor în Boxa de idei.

Profesionale

    Program de activitate – 2021;

    Raport de activitate – 2020;

    Codul deontologic al bibliotecarului .

Salt la începutul paginii
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM