Search
Close this search box.
Contacte

Denumire

Telefon

E-mail

Conducerea bibliotecii

Director

Viorica Lupu

(+373) 022 509 933

viorica.lupu@lib.utm.md

Director adjunct pentru Servicii şi Relaţii Comunitare

Zinaida Stratan

(+373) 022 509 971

zinaida.stratan@lib.utm.md

Director adjunct pentru Tehnologii şi Resurse Informaţionale

Georgeta Ghenghea

(+373) 022 509 971

georgeta.ghenghea@lib.utm.md

Secţii

Serviciul Metodologie. Cercetare

Şef serviciu: Vera Sobeţchi

(+373) 022 509 933

vera.sobetchi@lib.utm.md

Secția Dezvoltarea Resurselor Informaționale

Şef secţie: Rita Proca

(+373) 022 509 913

rita.proca@lib.utm.md

Secția Catalogarea și Indexarea Resurselor Informaționale

Şef secţie: Viorica Şchiopu

(+373) 022 509 913

viorica.schiopu@lib.utm.md

Secția Resurse Electronice

Şef secţie: Valentina Stratan

(+373) 022 509 913

valentina.nastas@lib.utm.md

Secția Asistenţă Informaţională şi Colaborare Internaţională

Şef secţie: Ana Rurac

(+373) 022 509 933

ana.rurac@lib.utm.md

Secția Informare. Documentare. Comunicarea Colecţiilor

Şef secţie: Lilia Popov

(+373) 022 509 933

lilia.popov@lib.utm.md

Filialele bibliotecii

Biblioteca FCIM şi FET

Şef secţie: Elena Dobrioglo

(+373) 022 509 913

elena.dobrioglo@lib.utm.md

Biblioteca FCGC şi FIEB

Şef secţie: Vera Gordea

(+373) 022 773 463

vera.gordea@lib.utm.md

Biblioteca FŞASM şi FMV

Şef secţie: Liudmila Costin

(+373) 022 432 578

liudmila.costin@lib.utm.md

Biblioteca FEIE

Şef serviciu: Ala Ianachevici

(+373) 022 237 612

ala.ianachevici@lib.utm.md

Biblioteca FTA

Şef serviciu: Ludmila Curbanova

(+373) 022 509 971

ludmila.curbanova@lib.utm.md

Biblioteca FUA

Şef serviciu: Liuba Constantinov

(+373) 022 774 511

liuba.constantinov@lib.utm.md

Biblioteca FIMIT

Şef serviciu: Irina Obirina

(+373) 022 509 933

irina.obirina@lib.utm.md

Biblioteca FD

Şef serviciu: Eugenia Necora

(+373) 022 323 972

eugenia.necora@lib.utm.md