Search
Close this search box.
COLECȚII

Ca entitate universitară cu roluri definitorii în asigurarea constantă a informațiilor pentru susținerea educației și cercetării, Biblioteca Științifică a UTM are drept obiectiv central dezvoltarea unui sistem complex de colecții cu orientare enciclopedică. Aceste colecții cuprind o gamă variată de documente, cum ar fi cărți, publicații periodice și seriale, teze de doctorat și rezumate, ediții speciale și documente normativ-tehnice, precum și documente electronice.

În urma reorganizării, care a inclus fuziunea cu Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM (BRȘA), Biblioteca Științifică a UTM dispune de 1 330 855 de documente tipărite. Anual, colecțiile sunt îmbogățite, în mediu, cu 800 de titluri de publicații cu peste 8 000 de volume.

Biblioteca cuprinde colecții specializate în diverse domenii, dar și colecții cu orientare pluridisciplinară. Este vorba despre colecțiile de publicații ce acoperă toate domeniile cunoașterii, găzduite în spațiile reamenajate ale bibliotecii din blocul 6 al Universității Tehnice a Moldovei, precum și despre colecțiile uzuale de publicații didactice, disponibile în alte blocuri de studii. Acestea din urmă sunt gestionate de bibliotecile filiale, care activează pe lângă facultățile corespunzătoare, și anume:

 • Biblioteca Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Facultății Electronică şi Telecomunicaţii (str. Studenților 9/7, bir. 3-714);
 • Biblioteca Facultății Cadastru, Geodezie şi Construcţii şi a Facultății Inginerie Economică şi Business (bd. Dacia 41, bir. 10-209);
 • Biblioteca Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (str. Studenților 9/8, bir. 6-510);
 • Biblioteca Facultății Tehnologia Alimentelor (str. Studenților 9/9, bir. 5-517);
 • Biblioteca Facultății Urbanism şi Arhitectură (bd. Dacia 39, bir. 9-325);
 • Biblioteca Facultății Energetică şi Inginerie Electrică (str. 31 August 1989 78, bir. 2-205);
 • Biblioteca Facultății de Design (str. Sergiu Rădăuțanu 4, bir. 11-12H);
 • Biblioteca Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului și a Facultății Medicină Veterinară (str. Mircești, bir. 42-210).

 

Colecțiile de publicații didactice reprezintă o varietate de manuale, cursuri universitare, suporturi și note de curs, lucrări practice, teste, culegeri de probleme, îndrumare de laborator, lucrări metodice, comentarii și recomandări. Această diversitate asigură un suport comprehensiv pentru procesul educațional desfășurat în cadrul universității, susținând multiple aspecte ale învățării în diferite domenii de studiu. Colecțiile de publicații didactice pot fi consultate atât în sălile de lectură, cât și la domiciliu, fiind disponibile pentru împrumut.

Biblioteca pune la dispoziție și publicații științifice, precum monografii, tratate, sinteze, anale științifice, lucrări ale instituțiilor de învățământ și cercetare, care servesc publicului utilizator drept surse de cunoștințe specializate și actualizate, furnizând informații relevante și riguroase în diverse domenii de cercetare și educație.

Biblioteca oferă acces la diverse documente electronice și baze de date proprii, inclusiv o colecție electronică ce conține circa 1 800 de cursuri, materiale didactice cu text integral și o colecție de cărți scanate. De asemenea, în cadrul repozitoriilor instituționale Repozitoriul UTM (www.repository.utm.md) și IRAS, în domeniul științelor agricole (http://dspace.uasm.md:8080/), sunt disponibile 27 140 de documente. Aceste resurse adaugă o dimensiune suplimentară accesului la lucrările științifice elaborate de cadrele didactice și de cercetare ale universității.

Dată fiind misiunea și funcțiile sale, în acord cu cerințele și nevoile utilizatorilor săi, biblioteca dezvoltă și gestionează de asemenea colecții speciale de documente, care au menirea de a conferi o extindere specializată la colecțiile de bază, oferind astfel utilizatorilor un acces sporit la informații relevante în domenii particulare de interes.

Colecții de patrimoniu

 • publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice UTM – 1 815 titluri (str. Studenților 9/8, bir. 6-512)
 • Agenția Bibliografică Universitară a UASM – 1 450 de titluri (str. Mircești, bir. 42-210).

Colecţiile sunt constituite din publicaţiile editate sub egida UTM și UASM, precum și din lucrări ale autorilor ce activează în cadrul universităţii, indiferent de locul editării acestora.

Colecția Teze de doctorat şi rezumate18 965 de volume

 • teze de doctorat susținute în cadrul UTM – colecția a fost constituită în momentul înființării instituției, în anul 1964, acumulând până astăzi, împreună cu rezumatele (autoreferatele) tezelor de doctor, 4 290 de volume (str. Studenților 9/8, bir. 6-513);
 • teze de doctorat susținute în cadrul UASM – prima teză depusă la păstrare datează din anul 1946. În prezent, colecția constituie, împreună cu rezumatele (autoreferatele) tezelor de doctor, 14 675 de volume (str. Mircești, bir. 42-220).

Este important de menționat că rezumatele tezelor de doctor provin din mai multe instituții și acoperă o gamă mai extinsă de domenii comparativ cu tezele.

Colecţia FAO – 1 394 de volume

Colecţia s-a format în cadrul Centrului de Informare şi Documentare FAO cu statut de depozit al publicaţiilor apărute sub auspiciile Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie a ONU (FAO) și cuprinde monografii, anuare statistice, seriale, baze de date în limbile engleză, franceză, rusă, din domeniul agriculturii, alimentaţiei, pisciculturii, silviculturii, zootehniei, medicinii veterinare, securităţii alimentare  etc. (str. Mircești, bir. 42-222).

Colecția Documente normativ-tehnice28 502 volume

Colecția include standarde, cataloage tehnice și industriale, ediții speciale, documente normativ-tehnice etc. (str. Studenților 9/8, bir. 6-512).

Colecţia Publicaţii periodice – 172 345 de volume

Colecţia cuprinde reviste şi ziare în limbile română şi rusă și reflectă domeniile de cercetare ale universității, preponderent corelate cu profilurile programelor de studiu universitar (str. Studenților 9/8, bir. 6-509). Revistele naţionale de profil agricol se păstrează în colecţiile bibliotecii de la data primei apariţii: „Agricultura Moldovei” – din anul 1956, „Pomicultura, viticultura şi vinificaţia în Moldova” – din anul 1946 (str. Mircești, bir. 42-216).

Colecţia Carte veche şi rară – 7 518 volume

Colecţia gestionează cărţi de importanță bibliofilă, cu conținut din diverse domenii, editate între anii 1700–1950. Cea mai veche carte este editată în anul 1761 la Sankt-Petersburg şi reprezintă un volum de istorie a statului roman.

Puncte de acces: str. Mircești, bir. 42-201; str. Studenților 9/8, bir. 6-513.

Colecţia Beletristică – 45 954 de volume

Colecția cuprinde volume de literatură artistică în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană, italiană, oferind o varietate de titluri de romane, povestiri, poezii și alte creații literare. Sunt prezente și cărți din domeniul psihologiei, al artei, designului etc.

Puncte de acces: str. Mircești, bir. 42-201; str. Studenților 9/8, bir. 6-513.